Licence/Disclaimer (NL)

Open licentie

Het hergebruik

Je kan de “informatie” of “overheidsgegevens” die door de “producent” binnen de vrijheden en voorwaarden voorzien in onderhavige licentie hergebruiken.

De “producent” garandeert de “hergebruiker” het persoonlijke, niet-exclusieve en kosteloze recht op
hergebruik van informatie onderworpen aan onderhavige licentie, wereldwijd en voor onbeperkte
duur, binnen de hieronder vermelde vrijheden en voorwaarden.

 • de “informatie” reproduceren, kopiëren, publiceren en doorgeven;
 • de “informatie” verspreiden en herverdelen;
 • de “informatie” gebruiken om info aan te passen, te wijzigen, te extraheren en om te vormen, in het bijzonder om “gegevens af te leiden;”
 • de “informatie” commercieel benutten, bijvoorbeeld door ze met andere “gegevens” te combineren, of door ze in je eigen product of applicatie te gebruiken.

Onder de volgende voorwaarden:
De verwijzingen naar de “informatie” vermelden: de bron (ten minste de naam van de “producent”) en de datum van de laatste bijwerking.

De “hergebruiker” kan onder andere aan deze voorwaarde voldoen door een of meerdere hyperlinks (URL) aan te geven die verwijzen naar de “informatie” en die een effectieve vermelding van het auteurschap garanderen. De documenten die voortvloeien uit het hergebruik, moeten de bronnen en de datum van de laatste bijwerking vermelden. Zij mogen geen afbreuk doen aan de volledigheid en de aard van de ter beschikking gestelde informatie.

Het vermelden van de verwijzingen dient geen officieel karakter aan het hergebruik van de “informatie” te geven, noch enige erkenning of instemming van de “producent” of van enige ander publieke entiteit, van de “hergebruiker” of van het hergebruik ervan.

Verantwoordelijkheid

De “informatie” wordt ter beschikking gesteld zoals ze door de “producent” wordt aangemaakt of ontvangen, zonder enige andere niet door onderhavige licentie voorziene uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.
De “producent”:

 • garandeert de “informatie” kosteloos ter beschikking te stellen binnen de vrijheden en voorwaarden vastgelegd in onderhavige licentie.
 • garandeert niet dat de “informatie” geen gebreken of onregelmatigheden bevat.
 • garandeert niet dat de “informatie” non-stop kan worden verschaf
 • kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies, nadeel of schade aan derden door het hergebruik.

De “hergebruiker” is als enige verantwoordelijk voor het hergebruik van de “informatie”, dat een legitiem doel moet hebben. Het hergebruik mag derden niet misleiden wat de inhoud van de “informatie,” de bron en de datum van bijwerking betreft.

Intellectuele eigendomsrechten

De “producent” garandeert dat de “informatie” geen intellectuele eigendomsrechten bevat die aan derden toekomen. De eventuele “Intellectuele eigendomsrechten” van de “producent” op documenten met “informatie” staan het vrije hergebruik van de “informatie” niet in de weg.

Wanneer de “producent” de “Intellectuele eigendomsrechten” bezit op documenten die “informatie” bevatten, staat hij het hergebruik van deze “informatie” niet-exclusief, kosteloos en wereldwijd toe aan de “hergebruiker”, die er volledig van gebruik kan maken overeenkomstig de vrijheden en voorwaarden vastgelegd in onderhavige licentie en overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

De “hergebruiker” behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het product dat hij maakt op basis van de geproduceerde of door de producent ter beschikking gestelde informatie, overeenkomstig de vrijheden en voorwaarden voorzien in onderhavige licentie.

De licentie geldt voor een onbepaalde duur en neemt automatisch een einde ingeval van niet-naleving van de in onderhavige licentie vastgelegde voorwaarden of ingeval van niet-naleving van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

De compatibiliteit van de Licentie

Om het hergebruik van de “gegevens” te vergemakkelijken, werd deze licentie ontwikkeld om compatibel te zijn met elke licentie die ten minste het vermelden van het auteurschap vereist. Ze is onder andere compatibel met de licenties:

 • “Open Government Licence” (OGL) van het Verenigd Koninkrijk
 • “Creative Commons Attribution 2.0” (CC-BY 2.0) van Creative Commons
 • “Open Data Commons Attribution” (ODC-BY) van de Open Knowledge Foundation

Het toepasbare recht

Onderhavige licentie wordt door het Belgisch recht geregeld.
De naleving van de licentie kan met alle beschikbare rechtsmiddelen voor alle bevoegde rechtsmachten worden afgedwongen.